آرشیو پادکست های رادیویی صدای ورزش

از صدای خراسان رضوی

ساعت ۲۰:٠۵ تا ۲۰:۴۵

نویسنده و تهیه کننده مهدی هاشمی

گوینده: معین رضا فرخنده

رادیو اترس؛ پادکست کلینیک اترس

شانه یخ زده

یک شنبه ١٩ شهریور ۱۴۰۲

رادیو اترس؛ پادکست کلینیک اترس

تنیس البو (آرنج تنیس بازان)

یک شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲

یک شنبه ۲ مهر ۱۴۰۲

یک شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

یک شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲

یک شنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲

یک شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲

یک شنبه ۷ آبان ۱۴۰۲

یک شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲

یک شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲

یک شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲

یک شنبه ۵ آذر  ۱۴۰۲

یک شنبه ۱۲ آذر  ۱۴۰۲

یک شنبه ۱۹ آذر  ۱۴۰۲

یک شنبه ۰۳ دی  ۱۴۰۲

فرم دریافت نوبت